ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

07/05/2018

ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020

Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις του ΘΣ 9 του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας, στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε σχέση με τον κοινωνικό αποκλεισμό προγραμματίζονται δράσεις για τους Ρομά, μέσω των Κέντρων Ευπαθών Ομάδων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης, υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι του Θεματικού στόχου 9 ρίσκονται εδώ.

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, έχει επιλέξει τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΘΣ 9 για το ΕΤΠΑ: 9a και 9c και για το ΕΚΤ: 9i, 9ii, 9iii, 9iv, 9v και 9vi. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα συνδέονται τόσο με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, όσο και με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Ειδικότερα, το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας εξειδικεύει τους θεματικούς στόχους στις  επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους που φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Το Ε.Π της Δυτικής Μακεδονίας στον Θεματικό στόχο 9, εστιάζει στην αναβάθμιση, επέκταση και συμπλήρωση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων, λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας, στη βελτίωση της προσβασιμότητας και συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην υγεία και πρόνοια.
Στο ΘΣ 9 –ΕΤΠΑ διατίθεται το 7,03 %, της συνολικής χρηματοδότησης. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, θα διατεθεί στην ενίσχυση των υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στο ΘΣ9 –ΕΚΤ (ΑΠ10) διατίθεται το 6,44 %, της συνολικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας εξειδικεύει τους θεματικούς στόχους στις  επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους που φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020

Οι δράσεις του Θεματικού στόχου 9 του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, στοχεύουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας, την ενεργό ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, τη καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και στη βελτίωση στις υπηρεσίες υγείας. Στοχεύουν επίσης στην προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές προτεραιότητες του ΘΣ9 εξειδικεύονται στις  επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους, που φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020

Η στρατηγική του ΘΣ9 του ΠΕΠ Ηπείρου, παρουσιάζει συνέργεια με το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Με τις παρεμβάσεις του ΘΣ9 για την κοινωνική συνοχή αναμένονται τα εξής αποτελέσματα:
– Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων
– Αύξηση Κοινωνικών επιχειρήσεων που δημιουργούνται, ή υποστηρίζονται σε τοπικό επίπεδο.
– Ανάσχεση των εμποδίων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Επίσης, οι παρεμβάσεις του ΘΣ9 στο χώρο της υγείας, στοχεύουν στη κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών υγείας και πρόνοιας στην περιφέρεια, μέσω της δημιουργίας επιλεγμένων υποδομών, καθώς και στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα υγείας, με την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε απομονωμένες περιοχές. Ειδικότερα, το ΠΕΠ Ηπείρου εξειδικεύει τους θεματικούς στόχους στις  επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους, που φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

Στον Θεματικό Στόχο 9 του ΠΕΠ Θεσσαλίας, κατανέμεται το 4,63% του ΕΤΠΑ, κυρίως για βελτιώσεις, αλλά και επέκταση των υποδομών υγείας και πρόνοιας, ενώ σ’ αυτό το Θεματικό Στόχο κατανέμεται το 92,39% των πόρων του ΕΚΤ, κυρίως για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια, με παρεμβάσεις ένταξης στην αγορά εργασίας, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση της απασχολησιμότητας. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι του Θεματικού στόχου 9 φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, στον Θεματικό Στόχο 9, περιλαμβάνει επενδυτικές προτεραιότητες, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα μπορούν να δράσουν ανακουφιστικά για τις κοινότητες Ρομά. Στον ΘΣ 9, αναλογεί το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης του ΕΠ, 26,30% (αθροιστικά από ΕΚΤ & ΕΤΠΑ). Ειδικότερα, το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας εξειδικεύει τους θεματικούς στόχους στις  επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους που φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020

Όσον αφορά το Θεματικό στόχο 9 του ΠΕΠ Αττικής, ο στρατηγικός στόχος παραμένει και σε αυτή τη προγραμματική περίοδο η προώθηση, όσο το δυνατόν περισσότερων, ωφελούμενων που εντάσσονται στις «ευπαθείς ομάδες» στην απασχόληση. Επίσης, στο πλαίσιο του ΘΣ 9 με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών σε υποδομές πρόνοιας και υποδομές υγείας, κατά προτεραιότητα σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Οι επενδυτικές προτεραιότητες και οι ειδικοί στόχοι που απορρέουν από αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ.

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Ο Θεματικός Στόχος 9 είναι ο τρίτος σε χρηματοδοτική σημαντικότητα στόχος του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, σε ότι αφορά τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ, στον οποίο περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, η οποία δοκιμάζεται μέσα από την παρατεταμένη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, αλλά και τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι του Θεματικού στόχου 9 φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020

Στον Θεματικό Στόχο 9 του ΠΕΠ Πελοποννήσου, κατανέμεται το 5,07% του ΕΤΠΑ, κυρίως για βελτιώσεις, αλλά και επέκταση των υποδομών υγείας και πρόνοιας, παρεμβάσεις φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης υποβαθμισμένων κοινοτήτων, στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ στον ίδιο Θεματικό Στόχο κατανέμεται το 92,40% των διαθέσιμων πόρων του ΕΚΤ στο Πρόγραμμα, κυρίως για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι του Θεματικού στόχου 9 φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Στον Θεματικό Στόχο 9 του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, κατανέμεται το 7,60% των πόρων του ΕΤΠΑ, κυρίως για βελτιώσεις, αλλά και επέκταση των υποδομών υγείας και πρόνοιας. Επίσης, κατανέμεται το 92,40% των διαθέσιμων, εκτός Τεχνικής Βοήθειας, πόρων του ΕΚΤ στο Πρόγραμμα, που θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις ένταξης στην αγορά εργασίας, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές προτεραιότητες και οι ειδικοί στόχοι του ΘΣ9, φαίνονται εδώ.

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

Το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, επιδιώκει στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης, την προώθηση δράσεων που εναρμονίζονται με την υπό εκπόνηση Περιφερειακή Στρατηγική καταπολέμησης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης, η οποία με τη σειρά της εναρμονίζεται με Εθνικό Πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι στο πλαίσιο του ΘΣ9 είναι εδώ.

ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

O Θεματικός Στόχος 9 του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, θα καλύψει στον τομέα της πρόνοιας, πέραν των υποδομών, ανάγκες, για παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και παιδιών. Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, βασικές προτεραιότητες είναι η υποστήριξη των γυναικών ώστε να διευκολυνθεί η προώθησή τους στην απασχόληση, η κοινωνική και εργασιακή ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, η καταπολέμηση των διακρίσεων καθώς και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι του Θεματικού στόχου 9 είναι εδώ.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις