Απασχόληση

Στον τομέα της απασχόλησης η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά  στα πλαίσια της εξειδίκευσης  δράσεων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά  σε συνεργασία με την  ΕΥΣΕΚΤ και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά  προγράμματα έχει εξειδικεύσει δύο δέσμες δράσεων   και μια διυπουργική συνεργασία που αφορούν  αντίστοιχα:

Α)Yποστήριξη για την Απασχόληση και την  Επιχειρησιακή Συμβουλευτική

Β)Δράσεις προώθησης στην απασχόληση

Γ) Παραχώρηση εκτάσεων

 

Yποστήριξη για την Απασχόληση και την  Επιχειρησιακή Συμβουλευτική

Αντικείμενο της δράσης Υποστήριξη για την Απασχόληση και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των εν δυνάμει απασχολήσιμων Ρομά ηλικίας  20-39  και των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων για τη στήριξη προώθησής τους στην απασχόληση (είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί εργαζόμενοι), σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των τοπικών οικονομιών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης αναπτύσσονται οι ακόλουθες δέσμες ενεργειών:

  1. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η δυσχέρεια ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες αμβλύνονται από τη λειτουργία εξειδικευμένων υποστηρικτικών μηχανισμών. Η παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε προσωπικό επίπεδο, ενδυνάμωσης των υποψήφιων και αναβάθμισης των επαγγελματικών προσόντων τους μετριάζουν τις προκαταλήψεις ή/και τις αρνητικές συμπεριφορές σε συλλογικό επίπεδο και παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη με απώτερο σκοπό την προώθηση σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δράσης.

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία ενδείκνυται να υλοποιηθεί μέσω της αξιοποίησης των Κέντρων Κοινότητας/ Παραρτημάτων Ρομά και άλλων τοπικών κοινωνικών δομών με την υλοποίηση δράσεων εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης και ενεργοποίησης της ομάδας στόχου για την παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και στήριξης καθώς και με τη συνεργασία επαγγελματικών επιμελητηρίων και τοπικών επιχειρήσεων.

Η επαγγελματική συμβουλευτική παρέχεται μέσα από τη διενέργεια ατομικών και ομαδικών συνεδριών στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, με απώτερη κατάληξη τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης και την τοποθέτηση σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή/και τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας παρέχεται τόσο κατά την περίοδο προετοιμασίας για την ίδρυση επιχείρησης όσο και κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των επιχειρήσεων (ατομικών και μη ατομικών) μέσω της παροχής υπηρεσιών, όπως η ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, η διευκόλυνση προώθησης των προϊόντων/ υπηρεσιών, η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών, η διερεύνηση και χρησιμοποίηση διαφόρων διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών, η διασύνδεση με υφιστάμενους φορείς ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη πρωτοβουλιών δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων που αφορούν σε άτομα ή συνεταιρισμούς αποκλεισμένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

  1. Ευαισθητοποίηση

Αφορά κυρίως την ευαισθητοποίηση των επαγγελματικών και εργοδοτικών φορέων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν στερεότυπα σε βάρος της ειδικής κοινωνικής ομάδας των Ρομά, την ενεργοποίηση των επιμελητηρίων και των σχετικών με την επιχειρηματικότητα και τις επαγγελματικές δραστηριότητες δημόσιων αρχών, αλλά και την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων.

  1. Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής για αυτούς που θα δημιουργήσουν επιχείρηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι δημιουργούν επιχειρήσεις και ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες θα παρέχεται ειδική συμβουλευτική (mentoring) για την αντιμετώπιση λογιστικών, χρηματοοικονομικών και νομικών ζητημάτων, αλλά και την ενίσχυση της υφιστάμενης λειτουργίας σε επιχειρησιακό επίπεδο (π.χ. διαχείριση εργαζομένων, εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου, συνεργασίες και δικτύωση) ώστε να ενισχύεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

  1. Παροχή υποστήριξης σε άτομα που αναζητούν απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η συνεργασία με το Παράρτημα Ρομά και το φορέα συμβουλευτικής υποστήριξης κρίνεται αναγκαία για την ανάπτυξη ολιστικής προσέγγισης, την προετοιμασία των ωφελουμένων, τη διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις, την παρακολούθηση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της απασχόλησης και της παροχής όποιας υποστήριξης προκύψει.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης αναπτύσσονται οι ακόλουθες δέσμες ενεργειών:

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Τα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η δυσχέρεια ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες αμβλύνονται από τη λειτουργία εξειδικευμένων υποστηρικτικών μηχανισμών. Η παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε προσωπικό επίπεδο, ενδυνάμωσης των υποψήφιων και αναβάθμισης των επαγγελματικών προσόντων τους μετριάζουν τις προκαταλήψεις ή/και τις αρνητικές συμπεριφορές σε συλλογικό επίπεδο και παρέχουν ολοκληρωμέ νη υποστήριξη με απώτερο σκοπό την προώθηση σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δράσης.

 

Η επαγγελματική συμβουλευτική παρέχεται μέσα από τη διενέργεια ατομικών και ομαδικών συνεδριών στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, με απώτερη κατάληξη τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης και την τοποθέτηση σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή/και τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Για κάθε προκήρυξη θα αναρτηθούν συνδέσμοι από τους ιστότοπους των περιφερειών  στις οποίες θα δημοσιευθούν οι προσκλήσεις.

 

Δράσεις προώθησης στην απασχόληση

Η δράση θα αφορά στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή/και νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα συνδέονται με την τοπική οικονομία και την αγορά εργασίας και θα στηρίζονται στα ευρήματα του μηχανισμού ανίχνευσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, προβλέπεται η συνεργασία με τα Παραρτήματα Ρομά και  τις δομές «Υποστήριξη της Απασχόλησης και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική»  για εξατομικευμένη προσέγγιση στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της προώθησης στην απασχόληση καθώς και για την ένταξη στο μητρώο εργατικού δυναμικού και την τυπική αγορά εργασίας.

Η ανάπτυξη παρεμβάσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί σε μικτά σχήματα (Ρομά και μη Ρομά) και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας / διαχείρισης αποβλήτων και γενικότερα σε τεχνικά επαγγέλματα.

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι:

Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας: Ρομά ηλικίας 20-39 ετών.

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων:

  1. Ατομικές επιχειρήσεις: Ρομά ηλικίας 20-44 ετών
  2. Εταιρικά σχήματα επιχειρήσεων: Ρομά ηλικίας 20-44 ετών και άνεργοι άλλων ομάδων

 

Για κάθε προκήρυξη θα αναρτηθούν συνδέσμοι από τους ιστότοπους των περιφερειών  στις οποίες θα δημοσιευθούν οι προσκλήσεις.

 

Παραχώρηση εκτάσεων

Στον τομέα της απασχόλησης  επιπρόσθετα στα πλαίσια των διυπουργικών συνεργασιών της η Ειδική Γραμματεία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα, εκπονούν από κοινού σχέδια δράσης για  την παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων για την εκμετάλλευση των οποίων θα συσταθούν μεικτά συναιτεριστικά σχήματα μεταξύ νέων Ρομά και μη Ρομά.