ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, ως διακριτή διοικητική δομή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτυπώνει την πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί  το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού μίας ολόκληρης κοινωνικοπολιτισμικής ομάδας, με όρους διοικητικής αποτελεσματικότητας και επάρκειας. Με την   σύστασή της επιχειρείται ο κεντρικός συντονισμός στην άσκηση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του Κεντρικού Κράτους αναφορικά με την ομάδα των Ρομά.

Η αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών διαβίωσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα όταν η περιθωριοποίηση είναι διαγενεακή, απαιτεί σταθερή πολιτική βούληση, στρατηγικό σχεδιασμό, ικανό διοικητικό μηχανισμό, τη δέσμευση απαραίτητων πόρων και την ενεργή συμμετοχή του ωφελούμενου πληθυσμού. Το οργανωτικό, διοικητικό και επιχειρησιακό σχήμα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά απαντά στις προϋποθέσεις αυτές.

Ειδικότερα, οι στόχοι της Ε.Γ για την επόμενη περίοδο είναι:

  • Η εξάλειψη των ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης σε καταυλισμούς,
  • Η ανάπτυξη βασικών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, απασχόλησης και υγείας για την επίτευξη της σταδιακής αλλά πλήρους κοινωνικής ένταξης, και
  • Η υλοποίηση πιλοτικών παρεμβάσεων που θα αποτελέσουν καλές πρακτικές.

Βασική σταθερά της δράσης της Ειδικής Γραμματείας είναι η δραστηριοποίησή της στο πεδίο, στις ίδιες τις κοινότητες και με τις ίδιες τις κοινότητες,  ως  ο ασφαλέστερος και βέλτιστος τρόπος άντλησης της πληροφορίας και επιλογής των εφαρμοστέων πολιτικών. Χαρτογραφώντας τις συνθήκες στις γειτονιές και στους καταυλισμούς  και κατατάσσοντας τις περιοχές σε κατηγορίες Τύπων, αναπτύχθηκαν κατευθυντήριες γραμμές και σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία εξειδικεύθηκαν μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για αξιοπρεπή διαβίωση που θα καθιστά εφικτή την  πραγματικά ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία ως πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Ο πρωταρχικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική Ένταξη των Ρομά είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την υπέρβαση των εμποδίων προς τη σταδιακή πορεία της πλήρους κοινωνικής ένταξης.
Οι προϋποθέσεις επίτευξης του στόχου είναι:
α) βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους τρεις τύπους οικισμών έτσι ώστε να είναι εφικτή η σταδιακή κοινωνική τους ένταξη
β) ένταξη στον ευρύτερο αστικό ιστό (διασπορά στον αστικό ιστό ή πλήρης σύνδεση της περιοχής παρέμβασης με την πλησιέστερη πόλη).
γ) ανάπτυξη υποστηρικτικών πλεγμάτων κοινωνικών παρεμβάσεων στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας
δ) ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα (π.χ στις εκλογές, στα συμβούλια γονέων, κ.λπ).
ε) διαμόρφωση συνθηκών για την ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών μέσω της δημιουργίας τοπικών δικτύων οργάνωσης (grassroots organizations – οργάνωσης της βάσης – τοπικών κοινωνιών).
ζ) εξάλειψη των διαγενεακά «διακριτών» οικισμών / καταυλισμών.
η) δημιουργία μηχανισμών διασταύρωσης στοιχείων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι θα ωφεληθούν από μία περιοχή παρέμβασης καθώς υπάρχουν προβλήματα αστικοδημοτικής τακτοποίησης και διπλοεγγραφές.
θ) καταπολέμηση των αιτιών της παραβατικότητας και της δράσης εγκληματικών συμμοριών σε περιοχές που διαβιούν Ρομά καθώς και της όλο και αυξανόμενης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε νεαρές ηλικίες.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά απαντά στις παραπάνω προϋποθέσεις επίτευξης του στόχου μέσα από δύο ομάδες δράσεων τις τομεακές και τις οριζόντιες υποστηρικτικές. Σε κάθε περίπτωση ο μεθοδολογικός διαχωρισμός των δράσεων εξυπηρετεί τον σκοπό της κοινωνικής ένταξης των Ρομά ως πολυεπίπεδο και σύνθετο φαινόμενο όπου απαιτούνται συνέργειες από μία ευρεία γκάμα πεδίων δράσης διατηρώντας στον πυρήνα του την ολιστική προσέγγιση-την αναγκαιότητα δηλαδή παρέμβασης σε όλα τα φάσματα του κοινωνικού-πολιτικού- για την εξάλειψη του φαινομένου του πολλαπλού κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά .

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά συστήθηκε με τον Νόμο 4430/ 2016 (ΦΕΚ Α’  /205/31-10-2016) και αποτελεί  διοικητική δομή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οργανόγραμμα Ειδικής Γραμματείας Ρομά

Νέα & Ανακοινώσεις

Όλες οι κατηγορίες

Φιλικοί Σύνδεσμοι

eufekt_208
mod_208
ekka_208
sunhgoros_208
sunhgoros_politi_208
councilofeurope_208
euroma_208
heromact_208
eur_epitropi_208
europe_dark_blue_el_260_1
breaking_logo_260
breaking_logo_profils_260 (1)