E.O.X.- Yπογράφηκε το Πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση των Ρομά»

28/09/2020

Σήμερα 10.7.2020  υπογράφηκε το Πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση των Ρομά»   (Programme BRoma Inclusion and Empowerment), με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του από 31.10.2017 Μνημονίου Κατανοήσεως –MoU- ανάμεσα στις Δότριες χώρες και την Ελλάδα για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021. Την υπογραφή του MoU, ακολούθησε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, η φάση της εξειδίκευσης του Προγράμματος και κατάρτισης της Προγραμματικής Συμφωνίας (Νοέμβριος 2017-Ιούλιος 2020). Κατόπιν, υπογράφτηκε η Προγραμματική Συμφωνία του Προγράμματος από τον πρόεδρο της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ και στην συνέχεια, εκ μέρους της Ελλάδας, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη, με ημερομηνία 10.07.2020.

Διαχειριστής του Προγράμματος είναι η ΕΥ «Επιτελική Δομή  ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στρατηγικός εταίρος του Προγράμματος, σύμφωνα από την από 19.3.2020 τροποποίηση του MoU είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στο έργο συμμετέχει ως Διεθνής Εταίρος ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) ο οποίος  αποτελεί βασικό συνομιλητή της ΕΕ για θέματα Ρομά και στο πρόγραμμα συμμετέχει παρέχοντας υποστήριξη και τεχνογνωσία για την υλοποίηση του.

Διάρκεια: 36 μήνες, ολοκλήρωση έως και 31/12/2024.

Συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδότησης: 7 εκ. €  (5 εκ.€  ΧΜ ΕΟΧ+2 εκ.€ εθνικοί πόροι).

Αντικείμενο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ένταξης των κοινοτήτων Ρομά, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τις 15 χώρες που ωφελούνται από τις επιχορηγήσεις του ΕΟΧ περιόδου 2014 – 2021.

Βασικός στόχος του έργου είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2011-2020, τους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2017-2021, καθώς και της νέας σχεδιαζόμενης Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα και την Ενσωμάτωση των Ρομά, μετά το 2020 και το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2027.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από  δυο (2) προκαθορισμένα έργα και τρεις (3) μικρές επιχορηγήσεις. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις με στόχο την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας με φορείς της Νορβηγίας.

Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά τα δυο προκαθορισμένα έργα, οι τρεις μικρές επιχορηγήσεις, καθώς και οι δράσεις για την διμερή συνεργασία, με αναφορά στο αντικείμενο, στους εμπλεκόμενους φορείς στην χρηματοδότηση και στην περίοδο υλοποίησης.

Προκαθορισμένο Έργο 1: Σύσταση Ομάδας Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά (Task Force supporting Roma inclusion and empowerment)

Σκοπός του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία Ομάδας  Δράσης (Task Force) η οποία θα αποτελείται από μία Κεντρική Ομάδα Καθοδήγησης (Central Unit/Steering Committee) με έδρα την Αθήνα και τέσσερις (4) Περιφερειακές Ομάδες Δράσης (Regional Task Force Units) τοποθετημένες σε τέσσερις (4) Περιφέρειες με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμών Ρομά: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη και δημοσιεύτηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (Δεκέμβριος 2011).

Κάθε ομάδα θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη,  τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες με σχετική εμπειρία και έναν/μια διαμεσολαβητή/-τρία Ρομά. Η  Κεντρική Ομάδα Δράσης/Ομάδα Καθοδήγησης (Central Unit/Steering Committee) θα έχει έδρα στην Αθήνα και θα  συνεργάζεται με τον Εταίρο του Προγράμματος, ήτοι την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, από την οποία θα λαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες. Παράλληλα, βάσει αυτών, θα ενημερώνει, θα υποστηρίζει και θα συντονίζει το έργο των Περιφερειακών Ομάδων Δράσης. Κάθε περιφερειακή ομάδα Δράσης δύναται να καλύπτει με τις υπηρεσίες της τις παρακείμενες Περιφέρειες.

Προκαθορισμένο Έργο 2: «Προσωρινή μετεγκατάσταση οικισμού Ρομά στην περιοχή Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης στα πρότυπα κοινωνικής κατοικίας»  (Integrated pilot social housing relocation scheme for Roma inclusion)

Σκοπός

Σκοπός του έργου είναι η προσωρινή μετεγκατάσταση οικισμού Ρομά στην περιοχή Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης στα πρότυπα κοινωνικής κατοικίας  56 οικογενειών Ρομά (330 άτομα περίπου).

Το έργο αυτό αποτελεί την μεγάλη πρόκληση του Προγράμματος. Η επιτυχής μετεγκατάσταση της κοινότητας Ρομά, η οποία συνδέεται άμεσα με την αρμονική ένταξη των μελών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, καθώς και η διάρκεια ζωής των παρεμβάσεων αυτών πέραν της χρονικής διάρκειας του ίδιου του προγράμματος, αποτελούν τα βασικά θέματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στενά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι δότριες χώρες του ΕΟΧ, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, κατά την πορεία υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Το έργο υλοποιείται βάσει του αρ.159 του ν. 4486/2017 και της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 2887/τ.Β’/5-7-2019). Αντικείμενο του έργου αποτελεί η η προσωρινή μετεγκατάσταση 56 οικογενειών Ρομά (  330 ατόμων) σε νέο οικισμό στα πρότυπα της κοινωνικής κατοικίας. Οι 56 οικογένειες που θα εγκατασταθούν έχουν ήδη καταγραφεί από το δήμο και έχουν μετακινηθεί σε προσωρινό καταυλισμό έως ότου καταστεί εφικτή η μετεγκατάστασή τους στον νέο πρότυπο οικισμό.

Επιχορηγήσεις (Small Grant Schemes)

  1. Ενδυνάμωση νέων και γυναικών Ρομά

Η παρέμβαση θα στηρίξει την ανάπτυξη δράσεων νέων και γυναικών Ρομά με στόχο κυρίως να τους υποστηρίξει να βελτιώσουν τον ρόλο τους και να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στην κοινωνία των πολιτών.

  1. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών Ρομά σε παιδικές κατασκηνώσεις  

Η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος για την προώθηση και την υποστήριξη παιδιών Ρομά στις παιδικές θερινές κατασκηνώσεις, έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει καθοριστικά στην άρση των στερεοτύπων, στη διαμόρφωση θετικών προτύπων και στην ενδυνάμωση των παιδιών Ρομά μέσα από τη διαδικασία του βιωματικού παιχνιδιού, της ομαδικής άθλησης, της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και εν γένει της συγκατοίκησης, της συμμετοχής και της αυτό-οργάνωσης.

Τα παιδιά Ρομά, όπως και τα υπόλοιπα μη Ρομά παιδιά της κατασκήνωσης, μαθαίνουν τους κανόνες συμβίωσης και παιχνιδιού μέσα από αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και νιώθουν ισότιμα μέλη μίας μικρής κοινωνίας – ομάδας. Αυτό δημιουργεί θετικούς δεσμούς και καταρρίπτει τις αρνητικές στερεοτυπικές αντιλήψεις σε όλους, μικρούς και μεγάλους.

Στόχος της επιχορήγησης είναι να συμβάλλει στις ενέργειες που απαιτούνται για την  επιτυχή έκβαση της δράσης.

 

  1. Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση και τη στήριξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο   

Στόχος της επιχορήγησης για την υλοποίηση παρεμβάσεων μικρής κλίμακας (Small Scale Interventions) είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε τοπικούς φορείς και  κοινότητες Ρομά να συνεργαστούν και να αναπτύξουν από κοινού μια δράση μικρής κλίμακας βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών της κάθε κοινότητας,  η οποία να συμβάλλει στην διαδικασία της κοινωνικής ένταξης και να ενισχύει την κοινή συνύπαρξη και αποδοχή.

Ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας με αρμόδιους φορείς της Νορβηγίας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις