ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07/05/2018

Μια κοινή ευθύνη
Η ΕΕ έχει τονίσει εδώ και καιρό την ανάγκη για καλύτερη ενσωμάτωση των Ρομά (βλέπε την ανακοίνωση του 2010 σχετικά με την οικονομική και κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη), αλλά πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και κάθε χώρα της ΕΕ ξεχωριστά, έχουν κοινή ευθύνη για να επιτύχουν τις αλλαγές αυτές.

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξώθησε την ανάπτυξη των Εθνικών Στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένες πολιτικές και σε μέτρα που έπρεπε να ληφθούν( βλ. ανακοίνωση σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020).

Κάθε χώρα εκπόνησε μια στρατηγική για τους Ρομά ή ένα σύνολο ολοκληρωμένων μέτρων πολιτικής που αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το 2012 (Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά: Ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε Σύσταση, που αφορά στα αποτελεσματικά μέτρα ενσωμάτωσης των Ρομά στα κράτη μέλη, στις 9 Δεκεμβρίου 2013.

Η έκθεση αξιολόγησης του 2013, (βήματα προς τα εμπρός στην εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Ένταξης των Ρομά) εστιάζει συγκεκριμένα στις διαρθρωτικές προϋποθέσεις που απαιτούνται σε κάθε χώρα. Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις (μέχρι το 2020), χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρέχονται από κάθε χώρα, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από διεθνείς οργανισμούς και από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA). Η αναφορά του 2014, εξετάζει τη συνολική πρόοδο σε όλους τους βασικούς τομείς. Η ανακοίνωση του 2015 της Επιτροπής, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, επικεντρωνόμενη στις διαρθρωτικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών, τονίζει τη βελτίωση της ευθυγράμμισης των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά με τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αντι-τσιγγανισμού και για τη μετατροπή των υφιστάμενων δομών συντονισμού σε αποτελεσματικούς και χωρίς αποκλεισμούς μηχανισμούς συνεργασίας με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών με σαφή εστίαση στην εφαρμογή και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, σε τοπικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Στην ελληνική γλώσσα: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_el.htm

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις