Εκπαίδευση

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά στα πλαίσια του συντονιστικού ρόλου της και της συνεργασίας και της συνέργειας που αναπτύσσει με τα αρμόδια Υπουργεία επιχειρεί στον
τομέα της εκπαίδευσης να ανιχνεύσει τις ειδικότερες ανάγκες της κοινωνικής ομάδας. Με αυτό τον τρόπο ανάπτυσσει συλλέγοντας από το πεδίο και με την συνδρομή των Παραρτημάτων Ρομά
προτάσεις για την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών δράσεων που απαιτούνται στον τομέα της πρωτοβάθμίας, δευτεροβάθμιας , τριτοβάθμιας εκαίδευσης, καθώς και σε αυτόν των ενηλίκων . Oι
προτάσεις αποτελούν πεδίο των διαβουλεύσεών της με το καθ΄ύλην αρμόδιο και συνεργαζόμενο Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα με την Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και της στρατηγικής που το Υπουργείο έχει ήδη αναπτύξει με επίκεντρο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα τα παιδιά Ρομά.

Μέχρι σήμερα στον τομέα της Εκπαίδευσης των Ρομά υλοποιούνται:

Πρόγραμμα ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό, βασίζεται σε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω:

  • Τάξεις Υποδοχής και Εκπαιδευτική Υποστήριξη σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
  • Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικών Λειτουργών εντός των Σχολικών Μονάδων
  • Σχολές / Ακαδημίες Γονέων
  • Παρακολούθηση ολοήμερων σχολείων

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία τάξεων υποδοχής και μαθημάτων κατάρτισης για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου για μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, παρέχοντας επιπλέον εκπαίδευση και ψυχολογική στήριξη στις σχολικές μονάδες με σημαντικό αριθμό μαθητών Ρομά.

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και ένταξης μαθητών Ρομά

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο σε Ρομά που υλοποιείται σε σχολεία με υψηλό πληθυσμό Ρομά με τις ακόλουθες δράσεις:

  • ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης
  • υποστήριξη της τακτικής παρακολούθησης
  • υποστήριξη της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσω κοινωνικο-ψυχολογικής υποστήριξης, διαμεσολάβησης και σχολές γονέων
  • παρεμβάσεις σχολικής ψυχολογίας και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών
  • δυναμική διαδικασία των αποτελεσμάτων – ανάδραση στο σχεδιασμό – διάδοση των αποτελεσμάτων

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από ελληνικά πανεπιστήμια από το 2010, προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη του σχολείου, να αυξηθεί η σχολική φοίτηση των μαθητών Ρομά με προσέλκυση νέων μαθητών Ρομά στο σχολείο.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση, στην υλοποίηση παρεμβάσεων για σχολική ένταξη και υποστήριξη της τακτικής
παρακολούθησης των παιδιών Ρομά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από
νέους και ενήλικες Ρομά που αποχώρησαν από το σχολείο, την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την παροχή υποστήριξης, με τη συνεργασία των μεσολαβητών των
Ρομά για δημιουργία δεσμών και ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και του οικογενειακού περιβάλλοντος της ομάδας στόχου.

Τέλος στο πλαίσιο των συνοδευτικών κοινωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών ενίσχυσης της σχολικής φοίτησης έχει πρόσφατα θεσμοθετηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικό Νομικό
πλάισιο.

Άρθρο 70 του N. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α / 04-08-2017)

Η αριθ. 144073 / D1 / 1-9-2017 (ΦΕΚ 3084 Β / 6-9-2017) εφαρμοστική Υπουργική απόφαση.