ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 100624/25.10.2022)

11/11/2022

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και Καταπολέμησης της Φτώχειας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της  με αριθ.100624/25.10.2022: «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά», (Roma Platform 2020)- ΣΑΕ 093/2 με κωδικό 2021ΣΕ09320000», εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης  για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών του έργου «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά», (Roma Platform 2020)- ΣΑΕ 093/2 με κωδικό 2021ΣΕ09320000».

Συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση αναρτάται ο σχετικός προσωρινός πίνακας.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στους προσωρινούς πίνακες για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό Πρωτοκόλλου (Α.Π.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην αίτησή τους.

Σημειώνεται ότι η διορία των ενστάσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες.

 

Προσωρινός-Πίνακας-Κατάταξης

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις