ΕΣΠΑ 2014-2020

07/05/2018

Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 , έχει υιοθετήσει το σύνολο των Θεματικών Στόχων, που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει «στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».

Το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020 διαρθρώνεται σε 11 Θεματικούς Στόχους, με τη συνολική Ενωσιακή ενίσχυση, να ανέρχεται σε 19.327.690.928,00 ευρώ.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις