Καταγραφή Οικισμών και Πληθυσμού Ρομά σε εθνικό επίπεδο (έτους 2021)

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της Νέας Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των
Ρομά 2021-2030 (Ε.Σ.Κ.Ε Ρομά 2021-2030) η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας, ως αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης
της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, σχεδίασε το 2021 τη διεξαγωγή μιας
πανελλαδικής καταγραφής για τη λήψη επικαιροποιημένων στοιχείων αναφορικά με την υφιστάμενη
κοινωνικοοικονομική κατάσταση στις περιοχές της χώρας που διαμένουν κοινότητες Ρομά.
Πρόθεση ήταν η συλλογή στοιχείων έτσι ώστε να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω εξειδίκευση των
παρεμβάσεων στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής, και του Σχεδίου Δράσης της και της νέας
Προγραμματικής Περιόδου (Ε.Σ.Π.Α 2021-2027).
Την καταγραφή του πληθυσμού Ρομά σε εθνικό επίπεδο κλήθηκαν να διεξάγουν οι Δήμοι της χώρας μέσω 2
ερωτηματολογίων που απηύθυνε η Γενική Γραμματεία σε όλους τους Ο.Τ.Α Α’ βαθμού της χώρας (332 Δήμοι).
Από τους 332 Δήμους του συνόλου της χώρας, 142 Δήμοι (43%) συνέβαλαν στην επικαιροποίηση της
καταγραφής πληθυσμού Ρομά συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια, 3 Δήμοι (1%) επικαλέστηκαν αδυναμία
καταγραφής, 122 Δήμοι (37%) δήλωσαν ότι δεν έχουν Οικισμούς Ρομά και δεν κατέγραψαν πληθυσμό.
Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 117.495 μόνιμους κατοίκους και αποτελεί το 1,13% του μόνιμου πληθυσμού της
χώρας.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ 2021_FINAL_

ΣΥΝΟΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΟΜΑ 2021_FINAL