ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ. «Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ. «Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά»

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά 

(εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνική φροντίδα και στέγαση)

Εκπαίδευση/ Κατάρτιση / Δια βίου μάθηση
ΜΕΤΡΟ 2.1 Υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των Ρομά στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.  
ΜΕΤΡΟ 2.2 Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά στη γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανώτατη εκπαίδευση& δια βίου μάθηση.
Απασχόληση
ΜΕΤΡΟ 2.3 Διασφάλιση της πρόσβασης των Ρομά σε διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας.
ΜΕΤΡΟ 2.4 Πρόσβαση ανέργων και ευάλωτων Ρομά σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης γενικού πληθυσμού και ευάλωτων ομάδων.
ΜΕΤΡΟ 2.5 Εξειδικευμένες υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης των Ρομά σε ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. 
ΜΕΤΡΟ 2.6 Προγράμματα ενεργητικής ένταξης Ρομά/ ευάλωτων ομάδων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Υγεία
ΜΕΤΡΟ 2.7 Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε ποιοτικές υπηρεσίες και φροντίδας υγείας.
ΜΕΤΡΟ 2.8 Διασφάλιση της πρόσβασης των Ρομά σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής Υγείας στο γενικό πληθυσμό με έμφαση στα παιδιά και ευάλωτες ομάδες.
ΜΕΤΡΟ 2.9 Πρόσβαση των Ρομά στο Εθνικό πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου και στο Εθνικό Πρόγραμμα συστηματικού  Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου
ΜΕΤΡΟ 2.10 Πρόσβαση των Ρομά σε προγράμματα καταπολέμησης των εξαρτήσεων
ΜΕΤΡΟ 2.11 Επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19)
Κοινωνική ένταξη και φροντίδα
ΜΕΤΡΟ 2.12 Διασφάλιση της πρόσβασης των Ρομά στις υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας. 
ΜΕΤΡΟ 2.13 Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά  σε υπηρεσίες παιδείας, δημιουργικής απασχόλησης, πολιτισμού, τουρισμού και αναψυχής
Στέγαση
ΜΕΤΡΟ 2.14 Πρόσβαση των Ρομά σε μη διαχωρισμένη στέγαση και σχετικές διευκολύνσεις. 

 

Ο Πυλώνας ΙΙ εστιάζει στην ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στις βασικές υπηρεσίες και αγαθά που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην παροχή κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής κατοικίας, παιδικής φροντίδας, μακροχρόνιας φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη τομεακών μέτρων στους τομείς εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας, κοινωνικής ένταξης και φροντίδας  και στέγασης. Η στόχευση των τομεακών μέτρων επικεντρώνεται κατ’ αρχήν στην ισότιμη πρόσβαση των Ρομά σε γενικές υπηρεσίες, προγράμματα και παρεμβάσεις (mainstreaming) που εξυπηρετούν το σύνολο του πληθυσμού. Προβλέπονται, όμως, και ειδικές παρεμβάσεις αποκλειστικής στόχευσης σε Ρομά (όπως, ενδεικτικά, η πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των παιδιών Ρομά, πρόγραμμα υποτροφιών για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες κλπ.), που επιδιώκουν να ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη. 

 

 

 • Γενική και επαγγελματική εκπαίδευση/ Ενδεικτικές δράσεις 
 • Υποστηρικτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις κοινότητες των Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση και τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
 • Υποτροφίες / βραβεία για μαθητές Ρομά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Υπουργείο Παιδείας / Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών 
 • Ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των Ρομά 
 • Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση/ ΙΕΠ + με βάση την ανάλυση μελέτης της  UNICEF στο πλαίσιο της Εγγύησης για τα Παιδιά
 • Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος διδασκαλίας της γλώσσας Ρομανί στο δημοτικό σχολείο βάσει πρότασης του Συμβουλίου της Ευρώπης – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής / Υπουργείο Παιδείας
 • Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» – Κουπόνι 200 ευρώ για μειονεκτούντες μαθητές/ φοιτητές ηλικίας 4 έως 24 ετών για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). 
 • Πρόγραμμα διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης στα σχολεία (Έργο «Inclusive schools for Roma» του ΙΕΠ  + «Πρόγραμμα απασχολησιμότητας για νέους Ρομά στο πλαίσιο της Εγγύησης για το Παιδί UNICEF-ΟΑΕΔ» 

 

 

 • Ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση/ Ενδεικτικές δράσεις
 • Υποστήριξη της νέας Επιχειρηματικότητας των Ρομά – ΟΑΕΔ
 • Εκπαίδευση Ρομά, Πρακτική Άσκηση και πιστοποίηση προσόντων σε τεχνικά επαγγέλματα – ΟΑΕΔ
 • Εκπαίδευση νέων επιστημόνων Ρομά σε θέματα δημόσιας διοίκησης και 6μηνη πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας – Δράσεις NRCP
 • Εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και τοποθέτηση Ρομά ως Σχολικοί Διαμεσολαβητές Ρομά σε σχολεία της Αττικής – στο πλαίσιο της Εγγύησης Παιδιού UNICEF-ΟΑΕΔ 

 

 

 • Υπηρεσίες υγείας/ Ενδεικτικές δράσεις
 • Πιλοτικές παρεμβάσεις σε καταυλισμούς Ρομά για την καταπολέμηση των τοξικοεξαρτήσεων και την προώθηση της πρόσβασης σε προγράμματα θεραπείας απεξάρτησης – ΟΚΑΝΑ
 • Εκστρατεία εμβολιασμού κατά του Covid-19 σε καταυλισμούς Ρομά 
 • Έκτακτη χρηματοδότηση 2.485.000 € σε 106 δήμους και 1 περιφέρεια της χώρας, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών ενημέρωσης για προληπτικά μέτρα Covid-19, απολύμανση και πόσιμο νερό. 

 

 

 • Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και φροντίδας/ Ενδεικτικές δράσεις
 • Παραρτήματα Κέντρων Κοινότητας Ρομά – Υποστήριξη και ενίσχυση της διαμεσολάβησης των Ρομά σε Δήμους που φιλοξενούν συγκεντρώσεις Ρομά 
 • Ανάπτυξη περιφερειακών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας/εφήβων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια (π.χ. εργαστήριο μητέρας-παιδιού), παιδικές κατασκηνώσεις και νηπιαγωγεία

 

 

 • Επαρκής μη διαχωρισμένη στέγαση και σχετικές βασικές υπηρεσίες / Ενδεικτικές δράσεις
 • Πρόγραμμα ΕΟΧ 2014-2021 «Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» – Συμμετοχή παιδιών Ρομά σε παιδικές κατασκηνώσεις