ΠΥΛΩΝΑΣ Ι. «Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά»

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι. «Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά»

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1 Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας

και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά

Μέτρο 1.1.  Πρόσβαση των Ρομά σε επαρκείς εισοδηματικούς πόρους 

(1ος πυλώνας ΕΕΕ)

Μέτρο 1.2.  Πρόσβαση των Ρομά στο ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας
Μέτρο 1.3.  Πρόσβαση των Ρομά σε οικονομικές διευκολύνσεις ατόμων εκτός αγοράς εργασίας ή εργαζομένων σε επισφαλή θέση εργασίας
Μέτρο 1.4.  Πρόσβαση των Ρομά σε παροχές οικονομικής στήριξης της μητρότητας /οικογένειας.
Μέτρο 1.5. Πρόσβαση των Ρομά με αναπηρία σε επιδοματικές παροχές ΑμεΑ.
Μέτρο 1.6.  Πρόσβαση των Ρομά σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών
Μέτρο 1.7.   Πρόσβαση των Ρομά σε ευνοϊκές φορολογικές και δημοσιονομικές ρυθμίσεις/ ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους
Μέτρο 1.8.  Πρόσβαση των Ρομά σε βασικά είδη διαβίωσης
Μέτρο 1.9.  Πρόσβαση των Ρομά σε ηλεκτρική ενέργεια
Μέτρο 1.10  Πρόσβαση των Ρομά σε διευκολύνσεις μετακίνησης και χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

 

Ο Πυλώνας Ι εστιάζει στην προστασία των ατόμων και οικογενειών Ρομά που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμούκαι είτε βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης στέρησης είτε αδυνατούν να εξασφαλίσουν μέσω της χρήσης ιδίων πόρων (εισόδημα από απασχόληση, οικονομικές δραστηριότητες, περιουσία) αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Η συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού των Ρομά αποτελεί κατηγορία υψηλής προτεραιότητας της ΕΣΚΕ Ρομά, καθώς εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό κινδύνου και την επιτακτικότερη ανάγκη υποστήριξης από τις οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και έκτακτων συνθηκών (όπως π.χ. η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19). Η στόχευση των μέτρων επικεντρώνεται κατ’ αρχήν στην ισότιμη πρόσβαση των ενδιαφερομένων Ρομά σε γενικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Προβλέπονται όμως και ειδικές παρεμβάσεις αποκλειστικής στόχευσης σε Ρομά για την επιτάχυνση της κοινωνικής ένταξης.

Ενδεικτικές δράσεις 

  • Εφαρμογή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) (συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων Ρομά) – οικονομική στήριξη (πρώτος πυλώνας), πρόσθετες κοινωνικές υπηρεσίες (για οικογένειες και παιδιά) (δεύτερος πυλώνας) και υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας από τον ΟΑΕΔ (τρίτος πυλώνας). 
  • Πρόγραμμα «Housing First»: δράσεις για την ανάπτυξη κοινωνικής στέγασης για ευάλωτες ομάδες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης
  • Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με στόχο την προσωρινή μετεγκατάσταση του Οικισμού Ρομά Πέλεκα στο Δήμο Κατερίνης», για 56 οικογένειες Ρομά (περίπου 330 άτομα) – Εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού – οικιακές συσκευές και συνοδευτικές κοινωνικές υπηρεσίες – Πρόγραμμα ΕΟΧ 2014 -2021 «Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»
  • Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» – Παροχή σχολικών γευμάτων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής – Υποστήριξη της ένταξης των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση (ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά) – σύμφωνα με την Εγγύηση για το Παιδί

 1.Η κατηγορία αυτή αφορά σύμφωνα με την κρατούσα στατιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άτομα, τα οποία α) είτε θεωρούνται φτωχοί (δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος, β) είτε ζουν σε κατάσταση στέρησης (δηλαδή στερούνται βασικά καταναλωτικά αγαθά ή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις), γ) είτε ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.  Το 2019 περίπου 3.100.000 άτομα (30% του πληθυσμού) βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή / και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2020 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2018).