ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV. «Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV. «Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή»

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 Προώθηση της ενεργούσυμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 
ΜΕΤΡΟ 4.1 Ενίσχυση της ενδυνάμωσης των Ρομά, με έμφαση σε νέους και γυναίκες Ρομά. 
ΜΕΤΡΟ 4.2 Ενίσχυση της συμμετοχής των Ρομά και της ανάπτυξηςσχέσεων εμπιστοσύνης καισυνεργασίας.

 

Ο Πυλώνας ΙV επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά σε σχέση με την ουσιαστική συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση κρίσιμων δημόσιων πολιτικών. Παράλληλα, προωθεί ένα μοντέλο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων της κοινότητας των Ρομά, των δημόσιων αρχών και της Κοινωνίας των Πολιτών με την οικοδόμηση συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Ο Πυλώνας ΙV περιλαμβάνειμέτρα με ανάλογες δράσεις για την ενίσχυση της ενδυνάμωσης των Ρομά και ειδικά των νέων και των γυναικών Ρομά, με στόχο την ενεργό δραστηριοποίησή τους στα κοινωνικά δρώμενα, καθώς και για τηνπροώθηση της συμμετοχής των Ρομά και της ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία και υπηρεσίες. Επιδιώκεται η ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης και κοινωνικής χειραφέτησης των Ρομά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Επιπλέον, επιχειρείται η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση συνθηκών κοινωνικού διαλόγου, διαβούλευσης και συναίνεσης για την ομαλή κοινωνική συνύπαρξη των Ρομά και μη Ρομά στην τοπική κοινωνία.

 

Ενδεικτικές δράσεις:

 

  • Ομάδες δράσης (25 εμπειρογνώμονες, μεταξύ αυτών και 5 Ρομά Διαμεσολαβητές) σε τέσσερις Περιφέρειες με μεγάλες συγκεντρώσεις Ρομά (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Δυτική Ελλάδα) για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσής τους – Πρόγραμμα Χορηγιών ΕΟΧ 2014 -2021 «Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά»
  • Υποστηρικτικές δράσεις στο Παρατηρητήριο Θεμάτων Ρομά – Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
  • Μικρής κλίμακας τοπικές δράσεις για την προώθηση της ενδυνάμωσης των Ρομά – κυρίως νέων και γυναικών Ρομά – – Πρόγραμμα επιχορηγήσεων του ΕΟΧ 2014-2021 “Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά«
  • Μοντέλα υποστήριξης Ρομά προς Ρομά (ομότιμοι) για γυναίκες Ρομά και οικογένειες που διατρέχουν κίνδυνο (UNICEF & Solidarity Now)
  • Αναβάθμιση της πλατφόρμας διαβούλευσης για θέματα Ρομά https://egroma.gov.gr 
  • Χαρτογράφηση φορέων Ρομά για να καταστεί δυνατή η συστηματική συμμετοχή και η διαβούλευση σε θέματα Ρομά 
  • Ενίσχυση της εκπροσώπησης και της ενεργού συμμετοχής των νέων Ρομά (π.χ. Child Guarantee Steering Committee / Πρόγραμμα Generation Unlimited που διοργανώνει η UNICEF)