Χρηματοδοτικές δυνατότητες κατ’ ευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

07/05/2018

Χρηματοδοτικές δυνατότητες κατ’ ευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν μέσω των κάτωθι Προγραμμάτων:

  1. Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για τα Δικαιώματατην Ισότητα και  την Ιθαγένεια, χρηματοδοτεί σχέδια που αποσκοπούν στηνπροώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων.
  2. Το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (Easi) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο σε επίπεδο ΕΕ που προωθεί την ποιότητα και την βιώσιμη απασχόλησηεγγυάται την επαρκή και αξιοπρεπή κοινωνική προστασίακαταπολεμά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμόκαι αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  3. Το Erasmus + υποστηρίζει επίσης τα σχέδιατα οποία αναπτύσσουν τα μέτρα δια βίου μάθησης για την ενσωμάτωση των Ρομάμέσω της εκπαίδευσης και άλλων κοινωνικών προσεγγίσεων.
  4. Το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας χρηματοδοτεί τακτικά πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην υγεία.
  5. Το Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό, έχει επίσης ένα ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση έργων που προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο με τους Ρομά και άλλες κοινότητες.
  6. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης, π.χ. παπούτσια, σαπούνι και σαμπουάν. Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια. Η στήριξη του ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους στα πρώτα βήματα εξόδου τους από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους καλύπτοντας τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν αυτοί να βρουν δουλειά ή να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπως αυτά που στηρίζει το ΕΚΤ.
Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης, να στηρίζουν την παροχή μη υλικής βοήθειας προς τους απόρους, ώστε να τους βοηθούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία.
Η Επιτροπή εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, βάσει των οποίων οι εθνικές αρχές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τη διανομή της βοήθειας μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων (συνήθως, μη κυβερνητικών). Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται ήδη για τα ταμεία συνοχής. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέγουν τόσο το είδος της βοήθειας (τρόφιμα ή βασική υλική βοήθεια, ή συνδυασμό και των δύο) που επιθυμούν, να προσφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, όσο και τον τρόπο απόκτησης και διανομής της βοήθειας.
Οι εθνικές αρχές μπορούν είτε να αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα και τα άλλα είδη και να τα προωθούν στις συνεργαζόμενες οργανώσεις, είτε να χρηματοδοτούν τις οργανώσεις για να πραγματοποιούν οι ίδιες τις αγορές των ειδών. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις που αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα ή άλλα είδη μπορούν είτε να τα διανέμουν απευθείας, είτε να ζητούν τη βοήθεια άλλων συνεργαζόμενων οργανώσεων. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις είναι κρατικοί φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν επιλεγεί από τις εθνικές αρχές με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια καθορισμένα σε εθνικό επίπεδο. Σε πραγματικές τιμές, πάνω από 3,8 δισ. ευρώ θα διατεθούν στο ΤΕΒΑ για την περίοδο 2014-2020. Για την Ελλάδα προβλέπεται η διάθεση 330.000.000 ευρώ για τη στήριξη σε πρώτη φάση 165.000 άπορων οικογενειών. Περισσότερες πληροφορίες για το ταμείο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=el

7.  Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ)

Το ΕΤΠ χρηματοδοτεί ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας που στοχεύουν στην ενίσχυση των απολυμένων ατόμων, καθώς και των αυτοαπασχολουμένων ατόμων και των νέων, κάτω της ηλικίας των 25 ετών, που δεν έχουν απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση (NEETs). Ειδικά για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το ΕΤΠ χρηματοδοτεί:
ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επανακατάρτιση, περιλαμβανομένων των δεξιοτήτων στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και της πιστοποίησης της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχειρήσεων και ανάκτηση επιχειρήσεων από εργαζομένους και δραστηριότητες συνεργασίας
ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κατάρτισης (περιλαμβανομένων των επιδομάτων για άτομα που παρέχουν φροντίδα)
μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
Το ΕΤΠ δρα συμπληρωματικά στη στήριξη που παρέχουν οι εργοδότες και οι εθνικές αρχές για την απασχόληση. Δεν χρηματοδοτεί παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις γήρατος και επιδόματα ανεργίας, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Π.
Αιτήσεις για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ, υποβάλλουν μόνο τα Κράτη Μέλη. Στάδια διαδικασίας αίτησης για χρηματοδότηση:
Το Κράτος Μέλος, στο οποίο συμβαίνουν απολύσεις μεγάλης κλίμακας, κινητοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να καταρτιστεί «σχέδιο» συνδρομής των ατόμων που έχουν απολυθεί.
Στη συνέχεια υποβάλλεται από το Κράτος – Μέλος αίτηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ. Στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, στην αίτηση μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και δράσεις για άτομα στην ηλικία κάτω των 25 ετών, που δεν έχουν απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση (NEETs).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την αίτηση και – σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος – το υποβάλλει για έγκριση στις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό Αρχές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).
Εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν την πρόταση, το Κράτος Μέλος μπορεί να λάβει την κοινοτική συγχρηματοδότηση κόστους του σχετικού εθνικού προγράμματος δράσης για τα ωφελούμενα άτομα.
Για την Ελλάδα, η αρμόδια Εθνική Αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ). Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η ετήσια χρηματοδοτική βοήθεια προς τα Κράτη Μέλη ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el

8.  Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) υποστηρίζει αποκλειστικά τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, σε περιφέρειες με ποσοστά ανεργίας των νέων που υπερβαίνουν το 25%. Σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αρχικά έχουν διατεθεί κονδύλια ύψους 6 δις € για το διάστημα 2014–2015, ποσό το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΕΚΤ ή από εθνικές πηγές. Στόχος είναι η χρηματοδότηση απτών έργων και δράσεων, διασφαλίζοντας ότι η παρεχόμενη στήριξη, ανά νέο, θα είναι επαρκής, ώστε να κάνει τη διαφορά στις περιοχές της Ευρώπης όπου οι δυσκολίες είναι εντονότερες.
Για την Ελλάδα, στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 171.517.029,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 96.357.882,00 ευρώ αφορούν το 2014 και τα 75.159.147,00 ευρώ το 2015.
Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el

9.  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αναπτύσσει προγράμματα για τη δανειοδότηση σχεδίων στους τομείς της συνοχής και σύγκλισης, καθώς και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Ειδικά στον τομέα της επιχειρηματικότητας, η ΕΤΕ το 2014, διέθεσε το ποσό των 25,5 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΕΕ, καθώς επίσης και 2,6 δις ευρώ, για ΜΜΕ εκτός ΕΕ. Το 2014, η ΕΤΕ χρηματοδότησε πάνω από 285.000 ΜΜΕ στην Ευρώπη, ενώ τα επόμενα έτη, σκοπεύει να διατηρήσει το ύψος της χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ στα ίδια αυξημένα επίπεδα. Περισσότερες πληροφορίες: www.eib.org

10.  Πρωτοβουλία JESSICA

Η Πρωτοβουλία JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές – “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas”), αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Προτεραιότητα του Ταμείου είναι, η χρηματοδότηση έργων που προωθούν την αειφόρο αστική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια, με κύριους στόχους:
τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υποδομών πρόνοιας
την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων έργων που βελτιώνουν την κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης και την προσβασιμότητα από και προς τον αστικό ιστό της πόλης, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων έργων ανάπλασης – ανάδειξης ιστορικών και τουριστικών περιοχών και κτιρίων, δημιουργία υποδομών προώθησης της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονομιάς των πόλεων.
Περισσότερες πληροφορίες: http://jessicafund.bg/en

11.  Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEFs)

Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEFs), αποτελούν ένα νέο θεσμό διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων. Κύριος στόχος τους είναι η παροχή στήριξης στην αγορά των κοινωνικών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της συγκέντρωσης κεφαλαίου από επενδυτικά ταμεία που στοχεύουν στις επιχειρήσεις αυτές.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/finance/investment/social_investment_funds/index_en.htm

12.  Δράση «Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή»

Η Δράση «Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή», χρηματοδοτεί τριάντα προτεραιότητες, εκ των οποίων οι παρακάτω σχετίζονται με πεδία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα:
-Η Προτεραιότητα 16 «Βελτίωση των ικανοτήτων για καινοτομία», περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού και την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε ανέργους και απασχολούμενους (αναβάθμιση δεξιοτήτων, διά βίου μάθηση)
– Η Προτεραιότητα 17 «Προώθηση της επιχειρηματικότητας», περιλαμβάνει δράσεις δημιουργίας επιχειρήσεων, ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας στα σχολεία και παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, πλαισίωσης, χρηματοδότησης και στήριξης κέντρων καινοτομίας
– Η Προτεραιότητα 20 «Ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων νέων», περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της ένταξης ανέργων και ανειδίκευτων νέων, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της παροχής μικροπιστώσεων, της βελτίωσης των υποδομών και της παροχής συμβουλών
– Η Προτεραιότητα 21 «Διαχείριση της μετανάστευσης και προώθηση της κοινωνικής ένταξης», προωθείται μέσω τοπικών δράσεων ενίσχυσης της ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της παροχής μικροπιστώσεων, της βελτίωσης των υποδομών και της παροχής συμβουλών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/sustainable-growth/home_en.cfm

13.  Πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ

Το URBACT III είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) και τα κράτη μέλη και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.
Είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων και εκμάθησης με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το URBACT, παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε μείζονα αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών. Παράλληλα, βοηθά τις πόλεις στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες ενσωματώνουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αστικής ανάπτυξης. Μέσω του προγράμματος, οι πόλεις ανταλλάσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες που έχουν συσσωρευτεί, από όλους τους εμπλεκομένους σε θέματα αστικής πολιτικής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των θεματικών παρεμβάσεων του προγράμματος είναι και «η Προώθηση της κοινωνικής ένταξης (διάφορων ευπαθών ομάδων και των Ρομά) και η καταπολέμηση της φτώχειας.
Το πρόγραμμα θα καλύψει το σύνολο των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορβηγία και την Ελβετία.
Στόχοι του URBACT III είναι:
• η βελτίωση της ικανότητας των πόλεων να διαχειριστούν βιώσιμες αστικές πολιτικές και πρακτικές, με έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο.
• η βελτίωση των πολιτικών σχεδιασμού βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών στις πόλεις.
• η βελτίωση της εφαρμογής ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών και δράσεων στις πόλεις.
• η δημιουργία και η διάχυση των γνώσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, οι επαγγελματίες και φορείς λήψης αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα, έχουν πρόσβαση στη γνώση και μερίδιο στην τεχνογνωσία, σε όλες τις πτυχές της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, ώστε να βελτιωθούν οι πολιτικές αστικής ανάπτυξης.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το URBACT ΙΙΙ θα αναπτύξει τρεις τύπους παρεμβάσεων:
διακρατικής ανταλλαγής,
ανάπτυξη ικανοτήτων,
κεφαλαιοποίησης και διάδοσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του URBACT III, για την περίοδο 2014-2020 είναι 96,3 εκ. ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες: http://urbact.eu/

14.  Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ – EEA Grants

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συστήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αποτελεί θεσμικό όργανό του από το 1994. Τα συμμετέχοντα μέλη του ΕΟΧ είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία, Λιχτενστάιν και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε την 1 Ιανουαρίου 1994 μετά από συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση σε 16 χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης. Το μέγεθος και η κατανομή των κονδυλίων είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ του ΕΟΧ και των ωφελούμενων κρατών. Οι τομείς προτεραιότητας έχουν συμφωνηθεί από τις δωρήτριες χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρωταρχικός σκοπός του XM EOX, είναι η συμβολή του στην εξίσωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων εντός του ΕΟΧ και η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων των δωρήτριων χωρών (Νορβηγία, Ισλανδία Λιχτενστάιν) και των ωφελούμενων κρατών της ΕΕ, μέσω χρηματικών συνεισφορών σε τομείς προτεραιότητας:
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Κλιματική Αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Κοινωνία Πολιτών
Ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του τομέα ασύλου και μετανάστευσης
Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
Έρευνα και υποτροφίες
Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα
Καινοτομία στην «πράσινη» βιομηχανία
Αξιοπρεπής εργασία και τριμερής διάλογος
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές υποθέσεις
Διατομεακές περιοχές: ορθή διακυβέρνηση, ισότητα των φύλων, Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος: ένταξη μειονοτήτων, βιώσιμη ανάπτυξη, καταπολέμηση των διακρίσεων και της υποκίνησης μίσους
Υποστήριξη της ένταξης των Ρομά
Η προσέγγιση για την στήριξη των Ρομά συνδυάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και την κοινωνικοοικονομική ένταξη. Η κοινωνικοοικονομική ένταξη των Ρομά αποτελεί κύρια προτεραιότητα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2009-2014, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται ειδικά μετρά για τους Ρομά ως ομάδα στόχο σε χώρες όπου οι Ρομά αποτελούν μεγάλες μειονότητες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Υπάρχουν προγράμματα και σε άλλες 6 δικαιούχες – χώρες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ένταξη των Ρομά.
Στην Ελλάδα οι κύριες προτεραιότητες για την περίοδο 2009-2014 είναι οι εξής:
• Διασφάλιση του δικαιώματος ασύλου και βελτίωση των συνθηκών υποδοχής, ειδικά των ασυνόδευτων παιδιών που ζητούν άσυλο
• Ενίσχυση της δημιουργίας υποδομών σε διαδικασίες πολιτικής και λήψης αποφάσεων των ΜΚΟ στην Ελλάδα
• Βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της έρευνας
• Άμβλυνση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προγραμματική περίοδο 2009-2014 ανέρχεται στα 63.4 εκατομμύρια ευρώ.
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό για αιτήσεις μεταξύ άλλων σε ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Τα έργα που χρηματοδοτούνται μπορούν να υλοποιηθούν έως το 2016.
Περισσότερες πληροφορίες: http://eeagrants.org/

15.  Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 2014-2020

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» που αντικαθιστά τα προγράμματα Culture και MEDIA και είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την στήριξη του πολιτισμού και του οπτικοακουστικού τομέα. Στηρίζει δράσεις πολιτισμού που ενθαρρύνουν τη διακρατική συνεργασία, τις πλατφόρμες και τα δίκτυα καθώς και τη λογοτεχνική μετάφραση. Στηρίζει τους οργανισμούς στον οπτικοακουστικό τομέα για την ανάπτυξη, τη διανομή και την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2014-2020, 1.460.000.000 ευρώ.
Χωρίζεται σε τρία υπο-προγράμματα:
1. Πολιτισμός (31% του συνολικού προϋπολογισμού). Για το υπο-πρόγραμμα Πολιτισμός, αρμόδιο είναι το τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. Υπο-πρόγραμμα Media (56% του συνολικού προϋπολογισμού). Για το υπο-πρόγραμμα Media αρμόδιο είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΝΠΙΔ του ΥΠΟΠΑΙΘ)
3. Διατομεακές Δράσεις και βραβεία (13% του συνολικού προϋπολογισμού). Το διατομεακό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2016 και θα λειτουργήσει ως μηχανισμός εγγυοδοσίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:
• Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί,
• ΜΚΟ και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον δημιουργικό, οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα και έχουν συσταθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm, και http://ec.europa.eu/culture/

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις