ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά – Επιδότηση ενοικίου»

14/05/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά – Επιδότηση ενοικίου»

 

Καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • ∆ήμο Ρόδου
  • ∆ήμο Κω
  • Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από τους ∆ήμους Ρόδου και Κω (∆ημοτικά ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις