Υγεία

Η Υγεία αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες δράσης της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά . Στον άξονα της υγείας εντάσσεται η δράση της Ειδικής Γραμματείας για τις Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης, η οποία θεσμικά εδράζεται στην παρ. 8 αρ. 159 Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017) και στην πρόνοια για την λήψη υγειονομικών μέτρων στους χώρους διαβίωσης των Ρομά όπου δεν καθίσταται εφικτή η προσωρινή μετεγκατάσταση.

Έχοντας εγκαινιάσει μια συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας αλλά και με τις Περιφέρειες τόσο για την οριζόντια  όσο και για την χωρική διάσταση των θεμάτων  των Ρομά, η  Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής ένταξης των Ρομά  προχώρησε σε εξειδίκευση των δράσεων αρμοδιότητάς της. Στα πλαίσια  της χρηματοδότησης δράσεων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής ένταξης των Ρομά και  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Ειδική Γραμματεία, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε στη διαβούλευση των εξειδικευμένων δράσεών της που θα ενταχθούν στον Θεματικό Στόχο 9- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης- των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μία από τις  έξι βασικές κατηγορίες των εξειδικευόμενων δράσεων αποτελεί και η Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

Σύνδεσμοι για τις προσκλήσεις  οι οποίες πρόκειται  σύντομα να δημοσιευθούν   από τις περιφέρειες της Χώρας , θα αναδημοσιευθούν στο σημείο αυτό του Ιστοτόπου της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά,  με επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες και έντυπα. 

 

Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης

Οι πρόνοιες της  παρ. 8 αρ. 159 Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017) για την εγκατάσταση προσωρινών ή κινητών μονάδων υγιεινής και ατομικής καθαριότητας με κοινόχρηστες τουαλέτες, κοινόχρηστα λουτρά και υποδομές πλύσης ιματισμού, στις περιπτώσεις που η προσωρινή μετεγκατάσταση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων δεν είναι εφικτή, εξειδικεύτηκαν από την Ειδική Γραμματεία στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης των δράσεων της για την ομάδα των Ρομά.

Οι οικισμοί στους οποίους θα λάβει χώρα η δράση ανήκουν στην κατηγορία τύπου 1 «Άκρως υποβαθμισμένες περιοχές» και αυτούς που ανήκουν στον τύπου 2 «Μικτός καταυλισμός» με συνθήκες εντούτοις που παρομοιάζουν με αυτές του  τύπου 1 και αριθμούν περίπου του 85. Η δράση  αποτελεί μία ολιστική παρέμβαση με την οποία επιχειρείται η διασφάλιση αξιοπρεπών και υγειονομικά αποδεκτών όρων διαβίωσης σε συνδυασμό με υποστηρικτικές για την κοινωνική ένταξη δράσεις.  Η δράση επομένως έχει δύο σκέλη. Το  Υγειονομικό : α) ατομική υγιεινή (προμηθεία οικίσκων με ντους, τουαλέτες, πλυντήρια) και β) περιβαλλοντική υγιεινή (χαλικοστρώσεις, μυοκτονίες, αποκομιδή απορριμμάτων κ.λ.π. .Τις Συνοδευτικές Υπηρεσίες για την κοινωνική ένταξη (είτε μέσω της δημιουργίας «Πολυκέντρων» εντός των Οικισμών, είτε με τη διασύνδεση των από τα Παραρτήματα Ρομά και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων).

Για την υλοποίηση της δράσης πλέον των αναγκαίων προμηθειών και κατασκευής υγειονομικών  υποδομών προβλέπεται ως κομβικής σημασίας  η σύσταση της ομάδας βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης  που στοχεύει στην ανάπτυξη αγωγής για την περιβαλλοντική υγιεινή, στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της δράσης  έτσι ώστε ο ωφελούμενος πληθυσμός Ρομά να την οικειοποιηθεί.

Αντικείμενο της ομάδας βελτίωσης είναι : α) η ευθύνη της ορθής χρήσης, της επιτήρησης, και του καθαρισμού των κοινόχρηστων υποδομών και χώρων, β) ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκομιδή των απορριμμάτων, -την απολύμανση, τις χαλικοστρώσεις, τις μυοκτονίες, την εγκατάσταση  των αναγκαίων για τις υγειονομικές δομές αποχετευτικών συστημάτων, τη διαχείριση αδρανών/στερεών αποβλήτων, κ.λ.π.  γ) την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στην κοινοτική χρήση και στην προστασία των χώρων, δ) την ανάπτυξη ποικίλων δράσεων (π.χ. ασφαλής και νόμιμη διαχείριση απορριμμάτων, βελτίωση καθημερινής ζωής, κ.λπ.), ε) την φροντίδα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνικές δομές για την παροχή αναγκαίων υλικών και ειδών ατομικής υγιεινής σε οικογένειες και άτομα που δεν μπορούν να τα εξασφαλίσουν από τα υφιστάμενα προγράμματα αρωγής. στ) τη διασύνδεση με τις όμορες Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και άλλες αρμόδιες δομές υγείας για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την ενημέρωση σε θέματα ατομικής και δημόσιας υγιεινής.

 

Στελέχωση: Το μέγεθος της κάθε Ομάδας θα εξαρτάται από τον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης καθώς και τη διασπορά των οικισμών. Αναγκαίο είναι η απασχόληση τουλάχιστον ενός επόπτη δημόσιας υγείας, ενός υπεύθυνου για τεχνικά θέματα και ενός εργαζομένου γενικών καθηκόντων από τους ωφελούμενους της περιοχής παρέμβασης.

Ωφελούμενοι των Ομάδων Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης θα είναι πολίτες Ρομά που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης.

 

Η Τεχνική Ομάδα της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά έχει ήδη εκπονήσει τους σχετικούς αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς των χώρων-υποδομών επί των οποίων θα αναπτυχθούν οι δομές υγιεινής.