Πιλοτική καταγραφή των οικισμών/ καταυλισμών στο πλαίσιο του έργου Roma Platform 2020

02/06/2023

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιλοτική καταγραφή των οικισμών/ καταυλισμών στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος. Εφαρμόζοντας την μεθοδολογία που σχεδιάστηκε μέσω του έργου Roma Platform 2020, επιλέχθηκε ο εν λόγω Δήμος από την οπτική ότι περιλαμβάνει πολλών ειδών οικισμούς οι οποίοι ανήκουν στην τυπολογία των διαφορετικών τύπων διαβίωσης του πληθυσμού Ρομά και θα αναδείκνυε εύγλωττα τα προβλήματα και τις προκλήσεις που δυσχεραίνουν την ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Στόχος ήταν να εξευρεθεί η βέλτιστη μέθοδος καταγραφής των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά που διαμένουν στην επιλεγμένη περιοχή ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες των μελών της ομάδας στόχου και κατά συνέπεια, η χάραξη πολιτικών που θα υπηρετήσουν τις ανάγκες αυτές.

Ο Δήμος Σπάτων επιλέχθηκε από την οπτική ότι περιλαμβάνει πολλών ειδών οικισμούς οι οποίοι ανήκουν στην τυπολογία των διαφορετικών τύπων διαβίωσης του πληθυσμού Ρομά και θα αναδείκνυε εύγλωττα τα προβλήματα και τις προκλήσεις που δυσχεραίνουν την ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Έτσι, ενδεικτικά ευρήματα της πιλοτικής εφαρμογής αφορούσαν στο ποσοστό των οικισμών/ καταυλισμών εντός/ εκτός αστικού σχεδίου, στην πρόσβαση στις βασικές υποδομές διαβίωσης, στα πληθυσμιακά δεδομένα (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, απασχόληση, γάμοι και τεκνοποίηση 13-18, ΑμΕΑ) αλλά και σε πληροφορίες για την ενεργό συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής ήταν θετική. Δεν αντιμετωπίστηκαν σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της και η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τη φόρμα καταγραφής περιγράφηκε ως «ολιστική». Αποτέλεσμα της ήταν η πρόταση για την αξιοποίηση ποιοτικών μεθοδολογικών εργαλείων μέσω των ad hoc ερευνών σε επιλεγμένες θεματικές καθώς και η ανάγκη υιοθέτησης σαφών ορισμών για έννοιες που περιλαμβάνονται στην φόρμα καταγραφής.

Με βάση αυτά τα πορίσματα κρίνεται αναγκαία η συστηματικότητα στη διεξαγωγή της καταγραφής και των ειδικών ερευνών σε μόνιμη βάση.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις