Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο «Προώθηση και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις»

25/01/2023

Μια ακόμα εμβληματική δράση που εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ) 2021-2030 είναι το έργο «Προώθηση και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις». Το έργο αποτελεί το δεύτερο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης (Small Grant Scheme 2), το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021) και από εθνικούς πόρους.

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της συμμετοχής παιδιών Ρομά μαθητών σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, ώστε να ενισχυθεί η δημιουργική συμβίωσή τους με άλλους συνομήλικους κατασκηνωτές, να ενδυναμωθούν ως προσωπικότητες μέσω αθλητικών, ψυχαγωγικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, να αρθούν αρνητικά στερεότυπα μέσω της συγκατοίκησης και της συμμετοχής τους σε ομαδικές κατασκηνωτικές δραστηριότητες και αθλοπαιδιές. Αφορά την υποστήριξη 100 παιδιών Ρομά μαθητών Δημοτικού Σχολείου ηλικίας 6-12 ετών,  (που έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 2011 έως και 2016) σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων διάρκειας 15 ημερών του θέρους του έτους 2023 στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σε όμορες Περιφέρειες.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, συμβουλευτικών συνεδριών και προσέγγισης της ομάδας στόχου στους οικισμούς Ρομά, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων των παιδιών Ρομά για το πρόγραμμα, για την αξία του κατασκηνωτισμού και για τα οφέλη από τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρονται στις θερινές κατασκηνώσεις. Επίσης, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή βιωματικών προπαρασκευαστικών εργαστηρίων για την προετοιμασία των παιδιών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργούς συμμετοχής, συνύπαρξης, ομαδικότητας, αμοιβαίας αποδοχής, και συνεργασίας των παιδιών Ρομά και μη Ρομά. Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει βασικά είδη προσωπικής υγιεινής, κολυμβητικό εξοπλισμό, ρουχισμό, υποδήματα, λευκά είδη καθώς και τη μεταφορά των παιδιών Ρομά προς και από την κατασκήνωση. Προβλέπεται επίσης ότι τα παιδιά θα συνοδεύει διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Ρομά, υποστηρίζοντας την παράδοση των παιδιών στην κατασκήνωση, την συμμετοχή τους και την παραλαβή τους μετά το πέρας της κατασκηνωτικής τους περιόδου. Παράλληλα εντός της κατασκήνωσης θα υπάρχει υποστήριξη των παιδιών μέσω παιδαγωγών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (1 παιδαγωγός ανά 20 παιδιά Ρομά) για την ομαλή προσαρμογή και ένταξη στις δραστηριότητες της κατασκήνωσης. Τέλος το πρόγραμμα λαμβάνει πρόνοια ασφαλιστικής κάλυψης για την Ιατρική και Νοσοκομειακή κάλυψη των κατασκηνωτών.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιο Σταμάτης δήλωσε: «Η νέα Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 δίνει ιδιαίτερη έμφαση μεταξύ άλλων στα παιδιά Ρομά, τα οποία διαβιούν σε περιβάλλον μειωμένων ευκαιριών με αρνητικές επιπτώσεις για τη γνωστική, γλωσσική, ψυχοκινητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και αυτοεικόνα τους. Επιπλέον τα κορίτσια Ρομά είναι αναμφισβήτητα σε μειονεκτικότερη θέση, αντιμετωπίζοντας πρόσθετους μηχανισμούς αποκλεισμού. Σύμφωνα με στοιχεία της πρόσφατης πανελλαδικής καταγραφής που ολοκληρώσαμε εντός του 2022 με τη συμμετοχή 142 Δήμων το 34% των Ρομά σε όλη τη χώρα είναι παιδιά ηλικίας 0-15 ετών. Επομένως, προχωράμε σε στοχευμένες πιλοτικές παρεμβάσεις με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη των παιδιών Ρομά σε ευκαιρίες ενδυνάμωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, κοινωνικοποίησης και συμμετοχής στις τοπικές κοινότητες. Το έργο «Προώθηση και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις» είναι μια καινοτόμα παρέμβαση που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών Ρομά και θα αποτελέσει μια καλή πρακτική με πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά που θα συμμετέχουν αλλά και για τις τοπικές κοινότητες ενισχύοντας την ομαλή κοινωνική συνύπαρξη».

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει την αρμοδιότητα του Διαχειριστή Προγράμματος και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας έχει την αρμοδιότητα του Στρατηγικού Εταίρου του Προγράμματος.

Η Πρόσκληση καλεί κάθε νομίμως συσταθέντα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα να υποβάλει Πρόταση, για την υλοποίηση των προκηρυσσόμενων δράσεων, σε Ένωση Εταίρων με τη συμμετοχή αδειοδοτημένων παιδικών κατασκηνώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3j2Xv2q

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις