Inclusive Schools for Roma: Αποτελέσματα & προοπτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «INCLUSIVE SCHOOLS FOR ROMA»

18/07/2022

Στις 14 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η καταληκτική διαδικτυακή εκδήλωση του έργου “Inclusive Schools for Roma”, το οποίο εστιάζει στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και τη σχολική διαμεσολάβηση για την ένταξη των παιδιών Ρομά στο σχολείο.

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως ο αρμόδιος φορέα δημόσιας πολιτικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά σε εθνικό επίπεδο, παρακολούθησε, ως στρατηγικός συνεργαζόμενος εταίρος, όλη την πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο συνάδει απόλυτα με τους στόχους και έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Δράσης της νέας Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά για την περίοδο 2021-2030.

Η μαθητική διαρροή και η ελλιπής πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που επιδρούν αρνητικά στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και ευρύτερη συμπερίληψη και συμμετοχή των παιδιών και νέων Ρομά στα κοινωνικά δρώμενα. Τα ζητήματα της ένταξης και παραμονής των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση αποτελεί κομβική προτεραιότητά μας στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ) 2021-2030, καθώς στη χώρα μας παραμένουν υψηλά τα ποσοστά μαθητικής διαρροής, ασυνεπούς και διακοπτόμενης φοίτησης, γεγονός που αποκόπτει τα παιδιά Ρομά από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τα κρατά παγιδευμένα στον φαύλο κύκλο της πολλαπλής στέρησης, της διαγενεακής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη βάση των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της  Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη πρακτική για την αποτελεσματική προσέγγιση και την ουσιαστική ενδυνάμωση των παιδιών και των γονέων Ρομά ώστε να αποκατασταθεί η σχέση τους με το σχολείο. Οι πιλοτικές παρεμβάσεις ενδυνάμωσης, ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και διαμεσολάβησης που αναπτύχθηκαν στο έργο “Inclusive Schools for Roma” κατά το τρέχον σχολικό έτος σε είκοσι (20) επιλεγμένα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή περίπου 200 εκπαιδευτικών και 50 διαμεσολαβητών (mediators), μεταξύ αυτών και Ρομά, αποτελούν μια βέλτιστη πρακτική που υποδεικνύει πως λειτουργεί το συμπεριληπτικό σχολείο, που έχει ως στόχο να άρει τις ανισότητες για όλους τους μαθητές και μαθήτριες, με αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων και της διαφορετικότητας, που οφείλονται σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς, και ατομικούς παράγοντες. Επιπλέον, τα παραδοτέα του έργου αναφορικά  με την ανάλυση αναγκών των Σχολείων, την ανάπτυξη του Οδηγού «Αρχές του Ενταξιακού Σχολείου για Ρομά», το εκπαιδευτικό υλικό – video, καθώς και ο Οδηγός και το πρόγραμμα εκπαίδευσης για 50 Διαμεσολαβητές αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την διεύρυνση ανάλογων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των Ρομά στη εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του καταληκτικού συνεδρίου πραγματοποίησε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης, τονίζοντας ότι το έργο “Inclusive Schools for Roma” δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εκκίνηση εποικοδομητικού και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο χάραξης πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και ενταξιακή εκπαίδευση και κυρίως με την εκπαιδευτική κοινότητα, τις υποστηρικτικές δομές, την τοπική κοινωνία και τις κοινότητες Ρομά. Σημείωσε επίσης ότι το έργο παρήγαγε σημαντικά εργαλεία για την σχολική διαμεσολάβηση και την ενδυνάμωση μαθητών-μαθητριών και γονέων Ρομά, τα αποία αποτελούν καλή πρακτική και θα αξιοποιηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, συμβάλλοντας στο να εξαλειφθεί κάθε μορφής διαχωρισμού στην εκπαίδευση, να προωθηθεί η ισότητα και η πολυμορφία στο εκπαιδευτικό σύστημα, να ενισχυθεί η συνεπής και επιμελής φοίτηση των παιδιών Ρομά και ιδίως των κοριτσιών στο σχολείο και να κατακτηθεί για κάθε παιδί Ρομά το δικαίωμα στην Εκπαίδευση και το δικαίωμα για ένα καλύτερο μέλλον.

Τέλος, η  κ. Φωτεινή Βλαχάκη, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας παρουσίασε τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 με έμφαση στους στόχους και παρεμβάσεις για την αύξηση της συμμετοχής των Ρομά στην εκπαίδευση.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις